Despre proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6: "Educație și competențe"

Titlu proiect: "VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale"

Cod SMIS 2014+: 125160

Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului şi echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce priveşte inițierea și finalizarea de demersuri academice și antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 410 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, in strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76) în relaţie cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea şi furnizarea în medii online a cursurilor/aplicaţiilor şi promovarea de medii noi de învăţare.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea evaluativ-integrată a nevoilor studenților programelor licență din 7 regiuni de dezvoltare și care sunt înscriși la cele trei universități participante la proiect – învățământ universitar terțiar, în vederea unui răspuns adecvat cerințelor actualei piețe a muncii. În acest sens, creșterea participării la învățământul terțiar universitar se va realiza prin selectarea programelor și adaptarea experiențelor de învățare de calitate specifice cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile științe administrative, management, contabilitate, relații internaționale și studii europene - ce vor fi abordate prin conectivitate actualizată cu politicile europene.

De asemenea, prin instituirea și utilizarea unui pachet integrat de asistență educațională, consiliere profesională individualizate, schimb de experiență și sprijin financiar pentru un număr de 80 studenți defavorizați, dar și premii pentru studenții ce finalizează cursurile complementare și sunt selectați ca urmare a unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii a se va asigura îmbunătățirea calității, eficienței, accesului și participării la învățământul terțiar universitar. În corelație cu îmbunătățirea actualizată a ofertei educaționale din învățământul terțiar universitar se va urmări perfecționarea profesională specializată prin participarea unui număr de 76 de cadre didactice la cel puțin un program postuniversitar de creștere a competențelor didactice pentru proiectare de module antreprenoriale ce include aplicaţii practice (schimb de experiență, bune practici).

Pe lângă alinierea cu obiectivele stabilite pentru Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv POCU, prezenta propunere de proiect este complementară și relevantă față de Strategia Naționala pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți 2009-2020, dinamica pieței muncii și asigură implementarea coerentă a măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020, respectiv îmbunătățirea participării în toate domeniile din învățământul terțiar, promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii și angajament strategic față de sectorul economic în contextul accentuării necesității conectivității la nivel național și european.

OS1. Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competențelor didactice centrate pe demersuri academic și antreprenoriale suplimentare cu un conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile;

OS2. Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componentă aplicativă adresate studenților din anii terminali ai programelor de licență, cu scopul diminuării ratei de abandon universitar și creșterii angajabilității absolvenților;

OS3. Elaborarea, diversificarea și operaționalizarea unor oferte educaționale de inovare socială în învățământul terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI în vederea creșterii angajabilității absolvenților și adaptabilității la cerințele pieței forței de muncă.

DOCUMENTAŢIE Instrucţiuni de utilizare a platformei de inovare www.viitor-antreprenor.eu